June 26, 2021

Sutra 2.24 - 2.25: Really Get It

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.24 Tasya hetur avidya
  2.25 Tad abhavat samyogah abhava hanam tad drseh kaivalyam

June 19, 2021

Sutra 2.23: Remember

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.23 Sva svami saktyoh svarupo upaladbhi hetuh samyogah 

June 12, 2021

Sutra 2.22: Chop Wood, Carry Water

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.22 Krtartham prati nastam apy anastam tad anya sadharanatvat 

June 05, 2021

Sutra 2.21: Let's Play


Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.21 Tadartha eva drsyasya atma 

May 29, 2021

Sutra 2.20: The Spaces Between

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.20 Drashta drishimatrah suddah api pratyaya anupashyah 

May 22, 2021

Sutra 2.19: The Little Things

 

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.19 Visesa avisesa lingamatra alingani gunaparvani 

May 15, 2021

Sutra 2.18: Life

Sadhana Pada: Yoga in Action (Experience the Now)

  2.18 Prakas kriya sthiti silam bhutendriyatmakam bhogapavargartham drsyam